انتخاب محصول


- 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 2 vCPU, 1 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 2 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 2 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB NVMe, 5 TB
- 8 vCPU, 16 GB RAM, 50 GB NVMe, 10 TB
- 16 vCPU, 32 GB RAM, 50 GB NVMe, 10 TB
بارگذاری ...
خلاصه سفارش

بارگذاری ...


 فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.46.172) وارد شده است.